Partículas

Lista de partículas. Usa contol+G para buscar. 

Wa
Ga
Mo
-Te mo
De mo
To
To wa
Ya
To ka
Nado
Ka
De
Ni
E
Kara
Made
No
O
Kurai
Hodo
Bakari
Dake
Shika
Nomi
Kiri
No de
Mono de
Keredomo
Tokoro de
No ni
Kuse ni
Mono no
Tokoro ga
-Ba
-Tara
Nara
Mono nara
Tokoro
Mono o
-Nagara
-Tari
Shi
Tomo
Yara
Dano
Nari
-Te wa (-de wa)
Dokoro
Toshite
Yori
Sae
Sura
Koso

Partícula finales:
Ne
Yo
Wa
Ka na
Kashira
Na
Sa
Koto
-Kke
-Tteba 
I
Momo
Ze
Zo
Mono ka
Ni

No hay comentarios:

Publicar un comentario